Πραγματικότητα γίνονται οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί, μετά την ψήφιση του νέου μνημονίου και την πρόσφατη δημοσίευση της απόφασης του υπουργού Δικαιοσύνης Σταύρου Κοντονή στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως όπου καθορίζονται οι όροι με τους οποίους θα διενεργούνται.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ, στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό λαμβάνουν μέρος μόνο φυσικά πρόσωπα ή εκπρόσωποι νομικών προσώπων που είναι εγγεγραμμένοι ως υποψήφιοι πλειοδότες στα ηλεκτρονικά συστήματα πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ.).

Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός γίνεται με επιμέλεια του συμβολαιογράφου του τόπου όπου πραγματοποιήθηκε η κατάσχεση, ενώ αρμόδιο για την επίλυση τυχόν διαφορών είναι το οικείο δικαστήριο. Στην ιστοσελίδα των ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ. αναρτάται από τον συμβολαιογράφο η αναγγελία του πλειστηριασμού στην οποία μπορούν να προσαρτώνται φωτογραφίες του αντικειμένου και κάθε σχετικό έγγραφο.

Οι χρήστες των ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ. κατηγοριοποιούνται σε τέσσερις ομάδες:
- «Επισκέπτης», το πρόσωπο που επισκέπτεται την ιστοσελίδα προκειμένου να ενημερωθεί χωρίς να προβεί στις ειδικές διαδικασίες εγγραφής, ταυτοποίησης και αναγνώρισης.
- «Υπάλληλος Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού», ο πιστοποιημένος στα ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ. συμβολαιογράφος που πραγματοποιεί την ανάρτηση αναγγελίας και διενεργεί τον πλειστηριασμό.
- «Υποψήφιος Πλειοδότης», το φυσικό πρόσωπό το οποίο, ενεργώντας για λογαριασμό του ή ως εκπρόσωπος νομικού ή φυσικού προσώπου, συμμετέχει, υποβάλλοντας πλειοδοτικές προσφορές, αφού έχει πιστοποιηθεί στα ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ.
- «Παρατηρητής (Οφειλέτης)», το φυσικό πρόσωπό το οποίο, ενεργώντας για λογαριασμό του με την ιδιότητα του οφειλέτη ή ως εκπρόσωπος νομικού ή φυσικού προσώπου που έχει την ιδιότητα του οφειλέτη, συμμετέχει ως παρατηρητής στη διαδικασία, αφού έχει πιστοποιηθεί στα ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ.

Ο εγγεγραμμένος υποψήφιος πλειοδότης επιλέγει τον κωδικό αριθμό του που τον ενδιαφέρει, δηλώνει συμμετοχή, αφού έχει καταβάλει την απαιτούμενη από τον νόμο εγγύηση και το τέλος χρήσης των συστημάτων, ενώ υποβάλλει ηλεκτρονικά το πληρεξούσιο δύο εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία διενέργειας. Το τέλος χρήσης ορίζεται στα 50 ευρώ ανά υποψήφιο πλειοδότη και πλειστηριασμό.

Στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό υποβάλλονται διαδοχικές προσφορές. Εκείνος κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση μπορεί με δήλωσή του, πέντε ημέρες πριν από την έναρξη, να ορίσει τη σειρά με την οποία θα εκπλειστηριάζονται τα κατασχεμένα. Αν υπερθεματιστής αναδείχθηκε άλλος ή η κατακύρωση ματαιώθηκε για οποιονδήποτε λόγο, οι εγγυήσεις επιστρέφονται.

Από την "Ελευθερία του Τύπου"